Informace o ověřování prostřednictvím BRKI a NRKI

Informace o ověřování prostřednictvím BRKI a NRKI a dotazem do těchto úvěrových registrů

Informace o Žadatelích o hypoteční úvěr

Platí, že proti Žadatelům:

  • není a ani nebylo zahájeno insolvenční řízení na jejich majetek, a není na jejich majetek nařízena exekuce či výkon rozhodnutí, a že nemají vůči České republice, ČSSZ, zdravotním pojišťovnám a finančnímu úřadu žádné neuhrazené dluhy po lhůtě splatnosti,
  • není vedeno jednání o ukončení pracovního poměru, případně, že nejsou ve výpovědní době z pracovního poměru,
  • není vedeno trestní řízení, ani nebyli odsouzeni pro trestný čin, kdy by takové skutečnosti mohly ohrozit jejich schopnost řádně splácet úvěr

Dále platí, že Žadatelé:

  • nemají žádné směnečné závazky ani jiné závazky s tímto směnečným instrumentem související.
  • si nejsou vědomi žádných skutečností, které by v blízké době vedly k podstatnému zhoršení jejich finanční situace.

Žadatelé berou na vědomí, že neprodleně informují Banku o všech změnách týkajících se uvedených skutečností v Žádosti, včetně změn a nově zjištěných okolností s možným dopadem na hodnotu výše uvedených nemovitostí. Žadatelé dále berou na vědomí, že si Banka může údaje uvedené v této Žádosti ověřit a pokud zjistí, že jsou v této Žádosti uvedeny nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo nesplnili povinnost neprodleně informovat Banku o všech změnách, bude jejich jednání posuzováno ze strany Banky jako podstatné porušení podmínek pro poskytnutí úvěru. Žadatelé berou na vědomí, že na základě posouzení výše uvedených údajů Banka rozhodne o nabídce, kterou jim případně učiní.

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá a při jejich zpracování se vždy řídíme právními předpisy České republiky. Vámi poskytnuté výše uvedené osobní údaje jsou předávány za účelem jednání o uzavření smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru a budou dále zpracovány v souladu s Informací o zpracování osobních údajů dostupnou.

Informace o ověřování prostřednictvím BRKI a NRKI

Za účelem posouzení schopnosti žadatelů o úvěr, resp. dlužníků z úvěru, splácet využívá Banka Bankovní registr klientských informací (BRKI). V rámci BRKI si banky vyměňují informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů v souladu s § 38a odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se mohou banky a pobočky zahraničních bank působících v České republice (v rámci plnění své zákonem uložené povinnosti chovat se obezřetně) vzájemně informovat o záležitostech vypovídajících o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů, resp. potenciálních klientů. BRKI provozuje společnost CBCB (Czech Banking Credit Bureau). BRKI sdílí data s Nebankovním registrem klientských informací (NRKI), který shromažďuje informace od leasingových a úvěrových společností. NRKI provozuje zájmové sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau. K využívání registrů není potřeba souhlas.

Více informací je uvedeno v Informační memorandum bankovního registru klientských informací (BRKI) a nebankovního registru klientských informací (NRKI). Aktuální znění Informačního memoranda je k dispozici na www.cbcb.cz